รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่ายคลินิเอกชน

จัดคลินิกเอกชนเครือข่ายจำนวน 24 แห่ง
 
รายชื่อสถานพยาบาล
ทั่ตั้งของสถานพยาบาล
2.1 รักเกียรติการแพทย์
อำเภอเมืองลพบุรี
2.2 คลินิกหมอจุมพล
อำเภอเมืองลพบุรี
2.3 คลินิกแพทย์วิภา
อำเภอเมืองลพบุรี
2.4 กรณาธิปคลินิก
อำเภอเมืองลพบุรี
2.5 สมชายคลินิก
อำเภอเมืองลพบุรี
2.6สุรชัยการแพทย์
อำเภอเมืองลพบุรี
2.7คลินิกหมอนพดล
อำเภอเมืองลพบุรี
2.8คลินิกแพทย์วันเพ็ญ
อำเภอเมืองลพบุรี
2.9แพทย์สุพรชัย
อำเภอเมืองลพบุรี
2.10คลินิกนายแพทย์สุชาติ
อำเภอเมืองลพบุรี
2.11คลินิกหมอสุจินดา
อำเภอเมืองลพบุรี
2.12สิทธิชัยคลินิก
อำเภอเมืองลพบุรี
2.13แพทย์หญิงราตรี
อำเภอเมืองลพบุรี
2.14สมจิตร นิรันต์คลินิก
อำเภอเมืองลพบุรี
2.15คลินิกแพทย์วีรชัย
อำเภอเมืองลพบุรี
2.16คลินิกแพทย์นรินทร์-สายสวาสดิ์
อำเภอเมืองลพบุรี
2.17คลินิกหมอเด็กนายแพทย์นาวิน
อำเภอเมืองลพบุรี
2.18คลินิกแพทย์อำภรณ์
อำเภอเมืองลพบุรี
2.19คลินิกแพทย์มาลิน
อำเภอเมืองลพบุรี
2.20คลินิกหมอนิรันดร์
อำเภอโคกสำโรง
2.21คลินิกแพทย์นพพร
อำเภอพัฒนานิคม
2.22คลินิกแพทย์ประนอม
อำเภอท่าวุ้ง
2.23คลินิกแพทย์วิโรจน์
อำเภอท่าหลวง